Rättsligt meddelande/juridisk information

black bg

A. Identifiering av leverantör

B. Tvistlösning

C. Koldioxidutsläpp och förbrukning

D. BattG/ElektroG

E. Ansvar och immateriella rättigheter

Den ansvariga ägaren av denna webbplats är smart Europe GmbH, ett helägt dotterbolag till smart Automobile Co, Ltd. som upprättades gemensamt av Geely Automobile Group Co, Ltd. och Mercedes-Benz AG.

A. Identifiering av leverantör

Tjänsteleverantör enligt § 5 i tyska telemedielagen (TMG):

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

E-post: eu.corporateoffice@smart.com

Representeras av de verkställande direktörerna Dirk Adelmann (CEO) och Martin Günther (CFO)

Styrelseordförande: Mandy Zhang

Registrerad i Stuttgarts distriktsdomstols handelsregister, HRB 774212

Momsregistreringsnummer: DE 331535780

WEEE-reg.-nr: DE 69915280

Ansvarig för innehållet enligt § 18 Abs. 2 i tyska mediestatsfördraget (MStV):

Wolfgang Ufer (smart Europe GmbH, Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland)

B. Tvistlösning

Hänvisning till EU:s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadress finns i det rättsliga meddelandet ovan.

Meddelande enligt § 36 i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (VSBG)

Vi utesluter deltagande i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister i den mening som avses i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (VSBG) och vi kommer inte att delta i något skiljeförfarande, vilket vi inte heller är skyldiga att göra.

C. Koldioxidutsläpp och förbrukning

Elförbrukning för blandad körning i kWh/100 km: --- (NEDC)/18,2 (BRABUS), 16,8 (Premium), 17,4 (Pro+) (WLTP). Koldioxidutsläpp för blandad körning i g/km: 0. Räckvidd med eldrift (WLTP) i km: 400 (BRABUS), 440 (Premium), 420 (Pro+).

De modellserier som visas kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Fordon som visas kan ha tillvalsutrustning och funktioner som kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Ytterligare information om den officiella bränsleförbrukningen och officiella specifika koldioxidutsläpp för nya personbilar finns i "Översikt över bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och elförbrukning för nya personbilar", som är tillgänglig kostnadsfritt på alla försäljningsställen, från Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen, och på https://www.dat.de/co2/.

D. BattG/ElektroG

Anmärkningar om den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG).

För att skydda miljön har Europeiska kommissionen utfärdat direktivet om elektriska och elektroniska apparater (2012/19/EU, "WEEE-direktivet"). Huvudsyftet med direktivet är att förebygga genereringen av avfall som är skadligt för miljön och att bidra till att säkerställa korrekt hantering när elektrisk utrustning ska bortskaffas. Tysk lagstiftning har implementerat dessa skyldigheter i lagen ElektroG. Nedan följer information om vilka alternativ som finns för återlämnande av gammal utrustning och hur du kan bortskaffa elektrisk och elektronisk utrustning.

Bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning:

Den överkryssade soptunnan betyder att du är skyldig enligt lag att bortskaffa elektrisk och elektronisk utrustning efter användning via insamling som är separerad från osorterat kommunalt avfall (hushållsavfall). Bortskaffande via soptunnan för restavfall eller den gula soptunnan är förbjudet. Gammal utrustning kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön och hälsan. Om produkterna innehåller batterier eller uppladdningsbara batterier eller lampor som inte är permanent installerade måste dessa avlägsnas före bortskaffandet och bortskaffas separat som batterier. Detta avskiljande krävs inte om de gamla enheterna lämnas in till offentliga avfallshanteringsmyndigheter och separeras från andra gamla enheter där, i syfte att förbereda inför återanvändning (återvinning).

Alternativ för återlämnande av gammal utrustning:

Ägaren av gammal utrustning kan återlämna den kostnadsfritt på de tillgängliga insamlingsplatser som har inrättats av offentliga avfallshanteringsmyndigheter för återlämnande och insamling av gammal utrustning (det vill säga på särskilda återvinningscentraler som drivs av de lokala myndigheterna), för att säkerställa korrekt bortskaffande av den gamla utrustningen. Adresser till insamlingspunkter för kostnadsfritt återlämnande av elektrisk och elektronisk utrustning tillhandahålls regelbundet av din lokala myndighet.

Du kan också återlämna elektrisk och elektronisk utrustning kostnadsfritt till alla smart auktoriserade servicepartner enligt följande villkor:

  • Små apparater vars yttermått inte överstiger 25 centimeter kan lämnas in oavsett om någon ny elektrisk eller elektronisk apparat köps (max tre gamla apparater per typ av apparat).

  • Om du köper en ny elektrisk eller elektronisk apparat får du återlämna en gammal apparat av samma typ som har i stort sett samma funktioner som den nya apparaten. Om den nya elektriska eller elektroniska apparaten skickas kan den gamla apparaten hämtas upp kostnadsfritt på leveransstället för den nya apparaten på begäran, men vid distansförsäljning (till exempel köp på nätet) begränsas detta till vissa typer av apparater (särskilt värmeväxlare, skärmar och monitorer samt stora apparater).

Dataskydd:

Vi påminner alla slutanvändare av WEEE att ni är ansvariga för att radera personuppgifter på den utrustning som ska bortskaffas.

WEEE-registreringsnummer:

Under implementeringen av ElektroG har vi registrerat oss hos Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear Foundation, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, Tyskland) som tillverkare av elektrisk och/eller elektronisk utrustning under registreringsnummer DE 69915280.

Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen enligt § 10 paragraf 3 i ElektroG och § 22 paragraf 1 i ElektroG finns på webbplatsen för förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd: https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.

Anmärkningar om den tyska batterilagen (BattG)

Använda batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka miljön eller din hälsa, särskilt om de inte förvaras eller bortskaffas på rätt sätt. Särskild försiktighet krävs vid hantering av batterier som innehåller litium (Li). Batterier som innehåller litium får inte värmas upp eller skadas. Om batterier eller ackumulatorer innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hittar du den aktuella kemiska beteckningen under den överkryssade soptunnan.

Batterier innehåller emellertid också viktiga råvaror som järn, zink och mangan eller nickel och de återvinns. Du är därför skyldig enligt lag att återlämna använda batterier och uppladdningsbara batterier på rätt sätt och inte bortskaffa dem i osorterat kommunalt avfall (hushållsavfall). Denna anvisning anges med symbolen för den överkryssade soptunnan på respektive batteri. Separat insamling och återvinning bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan kan undvikas.

Undvik i största möjliga utsträckning att generera avfall från uppladdningsbara batterier (använd till exempel batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier) och undvik nedskräpning av offentliga utrymmen (till exempel genom korrekt bortskaffande av använda batterier och utrustning som innehåller batterier). Innan batterier bortskaffas ska du även kontrollera möjligheten att återvinna dem.

Du kan antingen återlämna batterierna till oss efter användning eller återlämna dem kostnadsfritt i din omedelbara närhet (till exempel till smart auktoriserade servicepartner, stationära återförsäljare eller kommunala insamlingspunkter).

E. Ansvar och immateriella rättigheter

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning enligt avsnitt 7 (1) i tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 i TMG är vi emellertid inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning ska inte påverkas. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om en sådan överträdelse kommer vi omedelbart att ta bort det aktuella innehållet.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för det externa innehållet. Respektive leverantör eller ägare av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för möjliga lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Något olagligt innehåll förekom inte vid tidpunkten för länkningen.

En ständig kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på lagöverträdelser. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort länkarna i fråga.

Upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålls. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras arrangemang omfattas av upphovsrätten och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. De får inte kopieras för kommersiell användning eller spridning, och de får inte heller ändras och användas på andra webbplatser. Vissa webbplatser innehåller även material som omfattas av upphovsrätten för de som har gjort det tillgängligt.

Kopiering, bearbetning, spridning eller någon annan form av kommersialisering av material som ligger utanför tillämpningsområdet för upphovsrättslagen kräver att dess respektive upphovsman i förhand ger sitt skriftliga medgivande till detta. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke kommersiell användning, under förutsättning att uttryckligt medgivande har lämnats.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av ägaren respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Informera oss om du ändå skulle få kännedom om en överträdelse av upphovsrätten. Om vi får kännedom om någon överträdelse kommer vi att agera så snart som möjligt.

Produktinformation och specifikationer

När det gäller enskilda produkters innehåll kan förändringar av prestanda eller utrustningens egenskaper ha inträffat när som helst efter redigering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design, form, färg och leveransomfattning eller prestanda under leveransperioden, under förutsättning att förändringarna är rimliga för kunden, med hänsyn till våra intressen. Illustrationerna kan också innehålla tillbehör, särskild utrustning eller andra artiklar som inte ingår i standardomfattningen för leverans eller prestanda.

Varumärken och märkningar

Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på webbplatserna rättsligt skyddade varumärken som tillhör smart Europe GmbH eller dess närstående företag eller andra partner. Detta gäller särskilt för modellnamnen och alla logotyper och emblem för företaget.

Utfästelser och garantier

Information och data som förekommer i våra webbapplikationer utgör inte någon utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstådd. De utgör i synnerhet inte något underförstått löfte eller någon garanti om kvalitet, handelskvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i lagar och patent.

Vi vill framhålla att vi inte har något inflytande över design och information från tredje part som länkar tillhandahålls för. Därför kan vi inte ta något ansvar för att informationen som tillhandahålls där är aktuell, korrekt eller komplett, eller för dess kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på de webbplatserna. Denna försäkran gäller för alla länkar till externa webbplatser som förekommer på våra webbplatser och deras innehåll.

Prioritetsordning

Användarvillkoren för ett digitalt erbjudande kan ha företräde framför detta rättsliga meddelande.

Senast uppdaterad: 2023-07-05
V3.0

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användning av webbplatsen och underlätta vårt marknadsföringsarbete. Juridisk information om integritetspolicy Integritetspolicy Rättsliga anmärkningar