Rättsligt meddelande/juridisk information

black bg

A. Identifiering av leverantör (imprint)

B. Tvistlösning

C. Fordonsspecifik information

E. Friskrivning och immateriella rättigheter

Webbplatsen https://se.smart.com/sv/ drivs av smart Sweden AB, ett helägt dotterbolag till smart Europe GmbH.

A. Identifiering av leverantör (imprint)

Allmän information som ska lämnas om tjänsteleverantören enligt 8 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster:

smart Sweden AB, Skrivaregatan 21, 215 37 Malmö, Sverige

E-postadress: sverige@smart.com;

Tfn: +46 85 512 2321;

Organisationsnummer: 559385-2543;

Momsregistreringsnummer: 388541946.

B. Tvistlösning

EU tvistlösning online

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (ODR) för att lösa tvister på nedanstående länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Du kan kontakta oss via e-postadressen nedan: sverige@smart.com

Information enligt 11 § lagen om tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi är inte villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter enligt vad som föreskrivs i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, och kommer inte att delta i några tvistlösningsförfaranden som vi inte är skyldiga att delta i.

C. Fordonsspecifik information

smart #1: Elkonsumtion kombinerad körning per kWh/100 km: 18,2(BRABUS/Pulse), 16,8 (Premium), 17,4 (Pro+), 18,1 (Pro) (WLTP); CO2-utsläpp, g/km: 0; Räckvidd på el (WLTP) i km: 400 (BRABUS/Pulse), 440 (Premium), 420 (Pro+), 310 (Pro).

smart #3: Elkonsumtion kombinerad körning per kWh/100 km: 17,6 (BRABUS), 16,3 (Premium), 16,8 (Pro+) (WLTP), 17,2 (Pro); CO2-utsläpp, g/km: 0; Räckvidd på el (WLTP) i km: 415 (BRABUS), 455 (Premium), 435 (Pro+), 325(Pro). Pulse-serien befinner sig i EU:s homologeringsprocess. smart kommer att publicera värdena efter förväntat färdigställande i början av 2024 via sina vanliga kanaler.

Uppgifterna om CO2-utsläpp, energiförbrukning och elektrisk räckvidd har fastställts enligt den föreskrivna mätmetoden och i enlighet med förordning (EU) 715/2007 i dess ändrade lydelse. Uppgifterna avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan ska endast användas för att jämföra olika fordonstyper. Värdena varierar beroende på vald specialutrustning.

De intervall som bestäms enligt den normala WLTP-cykeln möjliggör en jämförelse mellan tillverkare. De innehåller också den uppmätta räckvidd som uppnås genom återvinning (energiåtervinning vid inbromsning). Den faktiska räckvidden kan under vissa omständigheter vara lägre eller högre än de angivna siffrorna på grund av individuellt körsätt och körbeteende, hastighet, accelerationsbeteende, utomhustemperatur, topografi och användning av elfordon. Värdena har bestämts på grundval av den föreskrivna EU-mätmetoden. Beroende på körförhållandena kan värdena avvika från de angivna värdena.

Alla bilder och illustrationer visas endast i informationssyfte. De kan visa specialutrustning som inte automatiskt ingår i erbjudandet. Av produktionsskäl kan avvikelser i färg eller utrustning på det beställda fordonet förekomma. Fordonen som visas kan innehålla extrautrustning och funktioner som kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Illustrationer kan innehålla tillbehör eller specialutrustning som inte ingår i standardomfattningen för tillhandahållande eller leverans; det ingår inte automatiskt i erbjudandet.

Allmän information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan hämtas från Konsumentverkets hemsida www.hallakonsument.se.

D. Svensk lagstiftning om elavfall

Information om Avfallsförordningen

Europeiska kommissionen antog direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) i syfte att skydda miljön. Huvudprinciperna bakom WEEE-direktivet är undvikande av avfall som är skadligt för miljön och korrekt hantering vid bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning. I Sverige har de krav som följer av WEEE-direktivet implementerats genom t.ex. Avfallsförordningen (2020:614) och Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier. Följande information ger en översikt över alternativen för att returnera gammal utrustning och bortskaffa batterier.

Symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul visar att du enligt lag är skyldig att bortskaffa denna utrustning separat från osorterat kommunalt avfall (hushållsavfall). Utrustningen får därför inte slängas i den vanliga soptunnan eller den gula soptunnan. Gammal utrustning kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller människors hälsa. Om produkter innehåller batterier, uppladdningsbara batterier eller lampor som inte är permanent installerade, ska de avlägsnas före bortskaffandet och bortskaffas separat som batterier, om de kan avlägsnas på ett enkelt sätt. Uttjänta bilar, inklusive elbilar och deras batterier, får endast överlämnas till en producent eller en auktoriserad bilskrotare.

Ägare till gammal utrustning kan kostnadsfritt återlämna den till de anläggningar som de offentliga avfallshanteringsmyndigheterna har inrättat för återlämning eller insamling av gammal utrustning (i synnerhet kommunala återvinningscentraler) för att säkerställa att gammal utrustning bortskaffas på rätt sätt. Adresser till insamlingsställen som inrättats för kostnadsfri återlämning av gammal utrustning tillhandahålls vanligtvis av de lokala myndigheterna.

smart Sweden AB, 559385-2543, har registrerat sig som tillverkare av bl.a. bilar och batterier i Naturvårdsverkets register över producentansvar (Naturvårdsverket, Virkesvägen 2, 120 30, Stockholm).

Information om Förordningen om producentansvar för batterier

Förbrukade batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller människors hälsa, särskilt om de inte förvaras eller kasseras på rätt sätt. Särskild försiktighet måste iakttas vid hantering av batterier som innehåller litium (Li). Batterier som innehåller litium får inte värmas upp eller skadas. Om batterier eller uppladdningsbara batterier innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) framgår det av den motsvarande kemiska symbolen under den överkryssade soptunnan med hjul.

Batterier innehåller också viktiga råvaror så som järn, zink, mangan eller nickel, som kan återvinnas. Du är därför enligt lag skyldig att återlämna förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier på rätt sätt och inte bortskaffa dem i osorterat kommunalt avfall (hushållsavfall). Detta indikeras genom symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul på batteriet i fråga. Separat insamling och återvinning av batterier bidrar till att undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa.

Undvik i möjligaste mån att generera avfall från uppladdningsbara batterier eller batterier (t.ex. genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier) och undvik nedskräpning på offentliga platser (t.ex. genom att bortskaffa förbrukade batterier och utrustning som innehåller batterier på rätt sätt). Kontrollera om batterier kan återvinnas innan de bortskaffas.

Du kan antingen återlämna batterierna till oss efter användning eller återlämna dem kostnadsfritt i ditt närområde (t.ex. till smart servicepartners, fysiska butiker eller kommunala insamlingsplatser).

E. Friskrivning och immateriella rättigheter

Ansvar för innehåll

Vi ansvarar för vårt eget innehåll som tillhandahålls på denna webbplats i enlighet med lag.

Enligt 16–18 §§ lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka information från tredje part som vi överför eller lagrar, eller att undersöka omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Rättsliga krav på att ta bort eller blockera användningen av motsvarande information i enlighet med allmän lagstiftning påverkas inte av ovanstående. Ansvar i detta avseende tas dock endast från den tidpunkt då vi får kännedom om den specifika lagöverträdelsen. Om vi får kännedom om sådan överträdelse ska vi utan dröjsmål ta bort det innehåll som är föremål för överträdelsen.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte kan påverka. Mot denna bakgrund tar vi inget ansvar för aktualitet, riktighet och fullständighet i motsvarande innehåll från tredje part. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar i varje enskilt fall leverantören eller operatören av tredjepartswebbplatsen.

Upphovsrätt

Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler utöver anpassningar av dessa, som finns på vår webbplats omfattas av upphovsrätt och andra lagar om skydd för immateriella rättigheter. Mångfaldigande, redigering, distribution eller någon form av användning eller utnyttjande av detta material för kommersiella ändamål är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från smart Sverige AB. Vissa sidor på webbplatsen innehåller också material som omfattas av upphovsrätt som innehas av motsvarande skapare.

För innehåll som publiceras på denna webbplats och som inte har skapats av smart Sverige AB har tredje parts upphovsrätt respekterats. Vänligen kontakta oss om du ändå får kännedom om ett upphovsrättsintrång. Vi kommer att reagera på alla indikationer om upphovsrättsintrång så snabbt som möjligt.

Varumärken och märkningar

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på denna webbplats juridiskt skyddade varumärken som tillhör smart Sverige AB, dess närstående företag, andra partners eller motsvarande rättighetsinnehavare; detta gäller i synnerhet modellnamn, företagslogotyper och märken.

Försäkringar eller garantier

Den information och de uttalanden som publiceras på våra webbapplikationer utgör inte några försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. I synnerhet utgör de inte ett underförstått löfte eller en garanti avseende kvalitet, lönsamhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

V4.1

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användning av webbplatsen och underlätta vårt marknadsföringsarbete. Juridisk information om integritetspolicy Integritetspolicy Rättsliga anmärkningar