Allmänna Villkor

smart


Allmänna Villkor för försäljning av Nya Fordon

I. Inledning och Omfattning

Dessa allmänna villkor (nedan "Allmänna Villkor") reglerar förhållandet mellan smart och kunden (nedan "Du/Dig" eller "Din/Ditt") vid köp av Fordon och andra Produkter, såsom Tilläggsprodukter, tillgängliggjorda av smart Sweden AB, Skrivaregatan 21, 215 37 Malmö, Sverige, org. nr 559385-2543 (nedan "smart" eller "Oss"/"Vi"/"Vårt"). Andra allmänna villkor ska inte gälla, även om smart inte uttryckligen har motsatt sig dess tillämpning, om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor.

Dessa Allmänna Villkor reglerar juridiskt bindande köp av ett Fordon och/eller Tilläggsprodukter. Att beställa ett Fordon och/eller Tilläggsprodukter är endast möjligt om och när Du har läst dessa Allmänna Villkor och accepterat dem som bindande.

Genom att slutföra respektive beställningsprocess bekräftar Du att Du noggrant har läst och förstått dessa Allmänna Villkor och accepterar dem. Vi hänvisar uttryckligen till att de är tillämpliga vid relevanta tidpunkter under beställningsprocessen.

Dessa Allmänna Villkor gäller inte

 • Om Du är en Företagskund och Vi har ingått ett ramavtal med Dig, i sådant fall ersätts dessa Allmänna Villkor av ramavtalet. Dessa Allmänna Villkor är enbart tillämpliga i de delar som respektive ramavtal inte avviker från dem och i den mån villkoren inte hänvisar till Konsumenter eller SME:er.

 • för nybilsgarantin som erbjuds av smart, för vilken särskilda villkor gäller (Garantivillkor);

 • för det Integrerade Servicepaketet (ISP), för vilket särskilda villkor gäller (Allmänna Villkor för Integrerat Servicepaket [ISP]);

 • för köp och/eller nedladdning av digitala tjänster och Hello smart Appen, för vilka särskilda villkor gäller, vilka kan läsas och sparas ned på https://se.smart.com/se/service/terms-of-service/ (Villkor för Digitala Tjänster);

 • för att skapa och registrera ett smart-ID, för vilket särskilda villkor gäller, vilka kan läsas och sparas ned på https://se.smart.com/se/service/terms-of-use/ (Användarvillkor för smart-ID).

II. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor ska följande begreppen ha följande innebörd:

 1. "Fordon" avser alla nya Fordon som säljs via smart Store.

 2. "Företagskund" avser en fysisk eller juridisk person eller enhet som vid ingående av Köpeavtal eller leasingavtal med Leasingpartnern agerar helt eller huvudsakligen inom ramen för kommersiell eller självständig yrkesverksamhet.

 3. "Hello smart App" avser smartphoneapplikationen som visar Dig detaljerad information om Fordon i realtid, såsom räckvidd, batteristatus, plats och däcktryck, och fungerar som en digital åtkomstpunkt till Ditt Fordon och Ditt smart-Konto.

 4. "Konsument" avser varje fysisk person som ingår ett Köpeavtal eller ett leasingavtal med Leasingpartnern för ändamål som inte, eller huvudsakligen inte, är hänförliga till kommersiell eller självständig yrkesverksamhet.

 5. "Köpeavtal" avser ett avtal om köp av ett Fordon, Tilläggsprodukter som har ingåtts eller kommer att ingås av smart och Dig och för vilka dessa Allmänna Villkor gäller.

 6. "Leasingpartner" avser N Fleet AB with registered office in Eldarvägen 6, 187 75 TÄBY, Sweden, org. nr. 556692-3271 som erbjuder leasingtjänster för Fordon under "smart mobility Leasing".

 7. "Marknadsplats" avser en marknadsplattform som drivs av smart och som gör det möjligt för smart och tredjepartsleverantörer att erbjuda sina varor och tjänster till kunder.

 8. "Marknadsplatssäljare" avser varje tredjepartsleverantör som erbjuder sina varor eller tjänster på Marknadsplatsen.

 9. "Närstående Företag" avser varje juridiskt oberoende företag som, i sitt förhållande till smart, innehas i majoritetsägande av smart eller som innehar en majoritet av smarts ägarandel, som kontrolleras av smart eller kontrollerar smart, eller som är part i ett koncerninternt avtal med smart.

 10. "Parter" avser smart och Du gemensamt.

 11. "Produkt(er)" avser Tilläggsprodukter, Fordon som utbjuds av Oss.

 12. "smart Agent" avser en av smart auktoriserad återförsäljare och en reparationstjänsteleverantör för Fordon och tillbehör.

 13. "smart-ID" avser den individuella åtkomsten till Ditt smart-Konto, som motsvarar den e-postadress Du angett och som skyddas av det lösenord Du valde när Du skapade Ditt smart-Konto (som kan ändras av Dig senare). smart-ID är Din personliga nyckel till hela smarts produkt- och tjänsteutbud samt till smart ecosystem.

 14. "smart-Konto" avser det användarkonto som skapats via webbplatsen https://id.smart.com som är nödvändigt för att köpa en produkt via smart Store och där Du måste ange om Du är en Konsument eller ett SME. Ditt smart-Konto är grunden för Din uppkopplade kundupplevelse och låter Dig bland annat spara Ditt individuella Fordon via Vårt onlineverktyg, boka en provkörning, köpa ett Fordon eller digitala tjänster, ansluta till Fordonet, köpa eftermarknadspaket, hantera verkstadstjänster och använda andra tjänster som erbjuds av smart. På grund av pågående utveckling av smart ecosystem kan de specifika tjänster som erbjuds via smart-Kontot komma att förändras i framtiden.

 15. "smart Store" avser den butiksmiljö online som tillhandahålls av smart via https://se.smart.com för försäljning av Produkter, inklusive Marknadsplatsen; som båda är under pågående utveckling och kan komma att förändras i framtiden.

 16. "SME" avser en Företagskund med vilken Vi inte har träffat ett ramavtal.

 17. "Tilläggsprodukter" avser alla varor som är avsedda att användas med eller för Fordon som säljs av smart och som säljs via smart Store av smart eller Marknadsplatssäljare, såsom extramaterial (t.ex. laddboxar) och tillbehör som ska anses användas för eller i samband med ett Fordon som säljs av smart.

III. Ändringar av dessa Allmänna Villkor
 1. Efter att Du har godkänt dessa Allmänna Villkor kan Vi då och då komma att ändra eller justera dessa Allmänna Villkor av särskilda skäl, inklusive men utan begränsning om sådana ändringar krävs av juridiska, regulatoriska, tekniska eller säkerhetsskäl. Den aktuella versionen av dessa Allmänna Villkor kan läsas, sparas ned och skrivas ut när som helst på https://se.smart.com/se/service/terms-conditions/. Ändringar av huvudförpliktelserna i detta Köpeavtal som skulle ändra föremålet för Köpeavtalet, så som de beskrivs i avsnitt X.3, omfattas inte av rätten till justering.

 2. Du kommer att meddelas minst fyra (4) veckor innan sådana ändringar ska gälla, via e-post till den e-postadress som är registrerad för Ditt smart-ID. Du kommer också att informeras om ändringar i Ditt smart-Konto och kan där godkänna eller avböja dem. Om Du inte invänder mot ändringarna inom fyra (4) veckor efter att Du mottog meddelandet om ändringarna, ska ändringarna anses accepterade med framtida verkan. Om Du å andra sidan invänder mot ändringarna har Vi rätt att säga upp avtalsförhållandet med två (2) veckors uppsägningstid, under förutsättning att Vi har informerat Dig om konsekvenserna av att något samtycke inte ges och om Vår rätt till uppsägning.

IV. Köp av Fordon och Tilläggsprodukter från smart
 1. Presentationen av Fordon och Tilläggsprodukter från smart i smart Store utgör inte ett anbud i juridisk mening utan endast ett erbjudande till Dig att lämna ett anbud om att köpa ett Fordon eller en Tilläggsprodukt (invitatio ad offerendum).

 2. För att köpa ett Fordon från smart via smart Store måste Du först gå in på smart Store, antingen på egen hand eller vägledd av Din smart Agent:

  a. Du kan gå in på smart Store via Din webbläsare genom: https://se.smart.com.

  i. smart Store är tillgängligt i Sverige på följande språk, som också används för att ingå Köpeavtalet: Svenska. (Om Du ändrar land/region på webbplatsen https://global.smart.com,\ kommer Du att omdirigeras till en annan smart Store hos ett Närstående Företag. Andra villkor kommer då att gälla.)

  ii. I smart Store kan Du välja eller konfigurera/anpassa ett Fordon och -- i den mån det är tillgängligt -- lägga till tjänster och Tilläggsprodukter. Via knappen "Köp nu" kan Du gå vidare för att lägga Fordonet och Tilläggsprodukterna i varukorgen. Laddboxar får endast läggas i varukorgen och köpas tillsammans med ett Fordon. Du har också möjlighet att köpa laddboxar av Marknadsplatssäljare enligt avsnitt VI.4 om Du redan har beställt ett Fordon. Du kan bara köpa en (1) laddbox per Fordon åt gången.

  iii. Innan Du kan lägga Fordonet och Tilläggsprodukterna i varukorgen måste Du först logga in med Ditt smart-ID. Annars kommer Du inte att kunna fortsätta med Din beställning.

  Om Du inte har ett smart-ID måste Du skapa ett. För att skapa ett smart-ID måste Du klicka på motsvarande registreringsknapp. Du kommer sedan att ledas till registreringsformuläret där Du måste ange Dina personuppgifter, skapa ett lösenord och ange om Du är en Konsument eller ett SME. Du måste se till att de uppgifter Du anger är korrekta, så att kommunikation från smart angående beställningen kan tas emot. [Användarvillkor för smart-ID] gäller.

  iv. Efter att Du har loggat in med Ditt smart-ID kommer Du att dirigeras till varukorgen.

 3. I varukorgen har Du en översikt över det valda eller konfigurerade Fordonet och valda Tilläggsprodukter samt ytterligare teknisk information, de valda tilläggstjänsterna och betalningsinformation. I varukorgen kan Du göra ändringar i det valda Fordonet och de valda Tilläggsprodukterna, i betalningsprocessen (dvs. välja att leasa Fordonet från Leasingpartnern eller att köpa Fordonet kontant från smart), samt bekräfta Din smart Agent.

 4. Via knappen "Fortsätt till kassan" fortsätter Du med beställningsprocessen. Du måste ange eller bekräfta Dina personuppgifter, såsom Ditt namn, Din adress och Dina kontaktuppgifter. Du kan bara fortsätta med beställningsprocessen om Du är över arton (18) år. Alla detaljer kan ändras genom att klicka på och redigera informationen som har angetts, med hjälp av Ditt tangentbord, Din mus eller (i förekommande fall, t.ex. på Din smartphone) Ditt finger. Genom att klicka på knappen längst ner på sidan kan Du alltid gå tillbaka till föregående steg i beställningsprocessen.

 5. Genom att klicka på knappen "Fortsätt" kommer Du att ledas genom beställningsprocessen. Du kan se en sammanfattning av upphämtningsplatsen för det valda Fordonet, ändra platsen samt ändra Ditt föredragna upphämtningsdatum. Du kan också ange och ändra Din leveransadress för leverans av Tilläggsprodukter. Du kan också uppge om Du är intresserad av ytterligare funktioner och/eller tjänster. Om Du väljer att uttrycka intresse för dessa funktioner och/eller tjänster kommer en smart Agent att kontakta Dig angående detta, och som Du kommer att ha möjlighet att ingå ett separat avtal om dessa tjänster och/eller funktioner med.

 6. Genom knappen "Fortsätt" kommer Du att dirigeras till orderöversikten. På orderöversikten kan Du se Din personliga information, faktureringsinformation, beställning och betalningsinformation. Priset längst ner i översikten visar det totala priset för Din beställning, inklusive bland annat moms, pris på de Tilläggsprodukter Du har valt (i förekommande fall) samt registrerings- och transportkostnader som kommer att uppstå om köpet genomförs.

 7. Om Du väljer att köpa Fordonet kontant

  i. och Du är en Konsument, lämnar Du ett juridiskt bindande anbud om att köpa Fordonet och, i förekommande fall, Tilläggsprodukterna genom att klicka på knappen "Beställ och bekräfta betalningsskyldighet".
  Om beställningen lyckades kommer Du att dirigeras till en sida som visar att ordern gått igenom. I annat fall kommer Du att dirigeras till en sida som informerar Dig om att ett fel har inträffat;

  ii. och Du är ett SME och Du inte redan har presenterat behörighetsdokument på Ditt smart-Konto via fliken "Företag", kommer Du genom att klicka på "Fortsätt" att dirigeras till verifieringssidan. Eftersom Vi behöver bevis på Din juridiska existens och (i förekommande fall) Dina firmatecknare/företrädare, måste Du ladda upp behörighetsdokument. Efter positiv verifiering av Dina dokument kommer Du att meddelas via e-post att Din beställning kan behandlas. Om Du inte laddar upp fullgoda dokument inom rimlig tid kommer Vi inte att kunna behandla Din beställning och därmed annullera den;

  iii. och Din beställning görs hos och med hjälp av en smart Agent, lämnas det juridiskt bindande anbudet för Fordonet och, i förekommande fall, Tilläggsprodukterna genom att signera beställningen på smart Agentens surfplatta eller dator. Om anbudet ska undertecknas av flera personer måste Du uppge e-postadress till samtliga undertecknare, vilka kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att elektroniskt signera sina beställningar. De individuella beställningarna kommer endast att initieras när och om samtliga enskilda undertecknare signerar beställningarna.

 8. Om Du väljer att leasa Fordonet, genom att klicka på "Fortsätt till leasing", kommer Du att omdirigeras till Leasingpartnerns eget gränssnitt för beställningar, för att ingå ett leasingavtal med Leasingpartnern enligt Leasingpartnerns egna villkor, oavsett om Du är en Konsument eller ett SME. Observera att smart inte kommer att bli part till leasingavtalet mellan Dig och Leasingpartnern och att respektive leasingavtal måste ingås utan onödigt dröjsmål efter att Vi har hänvisat Dig till Leasingpartnern för att slutföra Din beställning. Om Du underlåter att ingå respektive leasingavtal utan onödigt dröjsmål, kommer Vi att annullera Din beställning.

  Om Du har lagt en Tilläggsprodukt i varukorgen och valde att leasa Fordonet är Tilläggsprodukten inte en del av beställningen vid denna tidpunkt. I så fall kan Din beställning inte gå vidare för vissa Tilläggsprodukter som fanns i Din varukorg när Vi hänvisade Dig till Leasingpartnern. I sådana fall kommer Vi att påminna Dig, via den e-postadress som lagrats kopplat till ditt smart-ID, att beställningsprocessen för respektive Tilläggsprodukt inte har slutförts.

 9. I "Mina beställningar" under fliken "Mitt konto" i Ditt smart-Konto kan Du se alla framgångsrikt gjorda beställningar.

V. Vår accept av beställningen
 1. Om Du väljer att köpa Fordonet kontant från smart, oavsett om Du är en Konsument eller ett SME, skickar Vi först en automatisk beställningssammanfattning för Ditt Fordon och/eller Tilläggsprodukter, om Du har valt några Tilläggsprodukter. Denna sammanfattning utgör [inte]{.underline} en juridiskt bindande accept av Din beställning. Beställningen accepteras endast genom orderbekräftelse via e-post, genom vilken ett bindande Köpeavtal avseende Fordonet och/eller Tilläggsprodukterna ingås. Om Du väljer att köpa Fordonet kontant från smart, sparas Köpeavtalet gällande Fordonet och/eller Tilläggsprodukten av Oss och görs tillgängligt via Ditt smart-Konto efter att avtalet har ingåtts. Orderbekräftelsen kommer att innehålla Köpeavtalet med smart, som även inkluderar dessa Allmänna Villkor.

 2. Om Du väljer att leasa Fordonet från Leasingpartnern kommer smart inte att bli part till leasingavtalet mellan Dig och Leasingpartnern och kommer därför inte heller att acceptera Din beställning.

VI. Köp av Tilläggsprodukter från en Marknadsplatssäljare
 1. Utöver att Du kan köpa Fordon och Tilläggsprodukter från smart via smart Store, kan Du också köpa Tilläggsprodukter från Marknadsplatssäljare via Marknadsplatsen.

 2. Köp av Tilläggsprodukter via Marknadsplatsen sker i allmänhet på det sätt som beskrivs under avsnitt IV, dock med skillnaden att köp av Tilläggsprodukter endast kan ske kontant enligt beskrivningen ovan och att smart inte blir part till avtalet mellan Dig och Marknadsplatssäljaren. All korrespondens angående de Tilläggsprodukter som beställs via Marknadsplatsen måste ske med Marknadsplatssäljaren.

 3. Vid köp via Marknadsplatsen kan särskilda villkor från respektive Marknadsplatssäljare gälla, vilka kan granskas i kassan och/eller på Marknadsplatssäljarens sida på Marknadsplatsen, om Marknadsplatssäljaren har valt att tillhandahålla sina egna villkor.

 4. Köp av Tilläggsprodukter via Marknadsplatsen är endast möjligt om Du (i) också köper ett Fordon tillsammans med Tilläggsprodukten eller (ii) redan har köpt ett Fordon från smart.

VII. Betalning, Efterföljande Prisändring, Förseningar och Kvittning
 1. Vi kommer att begära köpeskillingen enligt avsnitt IV.6 från Dig innan Fordonet levereras om Du har valt att köpa Fordonet från Oss kontant via banköverföring. Om Du har valt att leasa Fordonet av Leasingpartnern gäller de villkor som följer av leasingavtalet.

 2. För att säkerställa att Ditt Fordon är redo för avhämtning vid det överenskomna datumet, måste Vi registrera Ditt Fordon en (1) vecka före detta datum. Priset enligt avsnitt IV.6 förfaller därmed till betalning en (1) vecka före det initialt planerade leveransdatumet eller upphämtningen av Fordonet, enligt överenskommelse i enlighet med avsnitt IX.1. Du måste överföra det totala beloppet till Vårt bankkonto som angivits i orderbekräftelsen på ett sådant sätt att det totala beloppet är Oss tillhanda minst en (1) vecka före avtalat upphämtningsdatum. Om Vi inte kan bekräfta mottagande av betalningen vid tidpunkten för leverans eller upphämtning av Fordonet, kommer Fordonet och, i förekommande fall, Tilläggsprodukterna inte att avlämnas och datumet för leverans eller upphämtning av Fordonet och, i förekommande fall, Tilläggsprodukterna kommer att försenas.

 3. Om leverans sker inom fyra (4) månader från ingåendet av Köpeavtalet är den totala köpeskillingen som avtalats i Köpeavtalet det pris Du ska betala. I annat fall, dvs. om leverans sker senare, kan den överenskomna köpeskillingen komma att justeras fram till det faktiska leveransdatumet, i skälig utsträckning enligt Vårt gottfinnande. Faktorer som Vi kan beakta när Vi gör sådana prisjusteringar är externa prisbestämmande faktorer, inklusive men inte begränsat till allmän(na) kostnadsökning(ar) för varor eller för material och/eller tjänster som tillhandahålls av leverantörer.

  Du kan häva Köpeavtalet om summan av köpeskillingen för Fordonet och/eller Tilläggsprodukten och/eller avgiften för överföringen har justerats och om det därefter begärda beloppet överstiger summan av det i Köpeavtalet angivna priset med mer än 3 %.

  Hävningen ska göras i textform inom två (2) veckor från mottagandet av informationen som visar den justerade köpeskillingen.

 4. Du har endast rätt att kvitta krav mot krav från smart om sådana anspråk är obestridda eller om det finns en lagakraftvunnen exekutionstitel. Detta gäller inte motkrav som härrör från samma Köpeavtal. Du har endast rätt att hävda en retentionsrätt i den mån sådan rätt är baserad på anspråk som härrör från samma Köpeavtal.

VIII. Leveranstid till Din smart Agent, Försenad Leverans och Force Majeure
 1. Den beräknade leveranstiden för Ditt Fordon och Tilläggsprodukterna till Din smart Agent anges i varukorgen, Din beställningssammanfattning och/eller bekräftelse via e-post eller i samband därmed. Leveranstiden beräknas vid ingåendet av Köpeavtalet. Under beställningsprocessen kan Du också välja ett föredraget leveransdatum för Fordonet. Vi kan dock inte säkerställa att leveranstiden alltid kan anges. Om ingen leveranstid har angivits ska Fordonet och Tilläggsprodukterna levereras inom rimlig tid, vilket under normala omständigheter är tolv (12) veckor för nya Fordon som finns i lager och upp till trettiotvå (32) veckor för Fordon som tillverkas enligt Dina specifikationer.

 2. Ovannämnda leveranstider och eventuell uppskattning som gjorts enligt avsnitt VIII.1 ska förstås som den beräknade leveransperioden eller -datum, med ett tillägg om sex (6) veckor därefter.

 3. Efter utgången av leveransperioden såsom den definierats i avsnitt VIII.2 kan Du kräva att Vi ska leverera Fordonet inom rimlig tid, vilket ska begränsas till tio (10) dagar för Fordon som Vi har tillgängliga. Om Du är en Företagskund och har rätt till ersättning för skada orsakad av dröjsmål, ska denna begränsas till högst 5 % av överenskommen köpeskilling vid vårdslöshet från Vår sida.

 4. Om Du vill häva avtalet och/eller kräva skadestånd i stället för fullgörelse, måste Du ge Oss en rimlig tidsperiod för leverans, om inte annat följer av tvingande konsumentlagstiftning. Om Du är en Företagskund är föreligger ingen rätt till skadestånd i stället för fullgörelse i händelse av vårdslöshet. Om, under tiden som Vi är i dröjsmål, leveransen blir omöjlig på grund av omständigheter som ligger utanför smarts rimliga kontroll ska Vårt ansvar begränsas enligt ovan. Vi ska inte ha något ansvar enligt detta avsnitt VIII.4 om skadan skulle ha inträffat även om leverans hade skett utan dröjsmål.

 5. I händelse av en leveransförsening kommer Vi att informera Dig om förseningen utan onödigt dröjsmål.

 6. För det fall smart, utan att ha agerat vårdslöst, tillfälligt hindras från att leverera Fordonet på grund av force majeure-händelser ska smart befrias från skyldigheten att leverera under tiden som force majeure-händelsen pågår i den utsträckning som den uteblivna prestationen orsakas av denna. De datum och tidsperioder som anges i avsnitt VIII.1 till VIII.6 ska förlängas med en period som motsvarar den tidsperiod under vilken de leveranshindrande omständigheterna föreligger.

  Force majeure-händelser enligt detta avsnitt ska omfatta varje extraordinär händelse som ligger utanför smarts kontroll, som är oförutsägbar och okontrollerbar och som inte kan förhindras eller avvärjas av smart ens genom att iaktta högsta grad av försiktighet, och som hindrar smart från att fullgöra sina skyldigheter helt eller delvis, i synnerhet naturkatastrofer, brandskador, översvämningar, strejker, krig och militära konflikter, handelsembargon, pandemier eller epidemier (inklusive Covid-19-pandemin), samt driftstörningar eller myndighetsföreskrifter/-beslut som smart inte är ansvarigt för. Leveranssvårigheter och andra prestationsavbrott från smarts leverantörers sida ska endast betraktas som force majeure-händelser om leverantören å sin sida är förhindrad att tillhandahålla den prestation denne ska tillhandahålla på grund av en händelse som omfattas av detta avsnitt VIII.6.

  Vi kommer att meddela Dig omedelbart om såväl förekomsten som upphörandet av en force majeure-händelse och kommer att vidta varje åtgärd för att avhjälpa force majeure-händelsen och för att så långt som möjligt begränsa dess effekter. Om sådana avbrott leder till hinder mot prestation i fyra (4) månader eller mer, har både Du och Vi rätt att säga upp Köpeavtalet. Om Vi säger upp Köpeavtalet kommer Vi omedelbart att återbetala alla betalningar som redan har betalats av Dig.

  Detta påverkar inte rätten att säga upp Köpeavtalet på andra grunder.

 7. Ansvarsbegränsningarna och undantagen från ansvar enligt detta avsnitt VIII ska inte tillämpas på skador som orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligt avtalsbrott från Oss, Våra juridiska ombud eller företrädare, eller i händelse av skada på liv, lem eller hälsa.

IX. Leverans och Ändringar av Order före Leverans, Bristande Accept
 1. Om Du har godtagit hemleverans av Ditt Fordon gentemot en smart Agent enligt avsnitt IV.5, kommer Vi att meddela Dig när Ditt Fordon är redo att hämtas hos en smart Agent eller är redo att levereras.

 2. Ombokning eller avbokning av bokad upphämtnings- och leveranstid är endast möjligt via smart Agenten. Om Du vill boka om eller avboka en bokad upphämtnings- och leveranstid, vänligen kontakta Din smart Agent. Att omboka eller avboka en bokad upphämtning och avtalad tid fritar Dig inte från Din skyldighet att betala det uppkomna priset enligt avsnitt VII.2 en (1) vecka före det ursprungligen avtalade datumet för avlämning.

 3. Om Du däremot inte skjuter upp eller avbokar tiden före den överenskomna hämtningen eller leveransen, kommer Vi att debitera Dig för kostnaderna i detta avseende; Du ska vara skyldig att stå för dessa i händelse av underlåtenhet att i förväg göra en ombokning eller avbokning i god tid. Ombokning eller avbokning av en avtalad tid måste kommuniceras av Dig till Din smart Agent.

 4. Om Din bokade hämtning och leverans behöver flyttas kommer Du att kontaktas så snart som möjligt för att ordna ett nytt datum och tid.

 5. Du är skyldig att acceptera alla Fordon som Du köpt senast fjorton (14) dagar från dagen för mottagande av informationen om dessa är redo för upphämtning. För det fall Du underlåter att acceptera Fordon kan Vi komma att utöva Våra lagstadgade rättigheter. Om Vi kräver skadestånd ska detta uppgå till 15 % av köpeskillingen. Ersättningen ska sättas högre eller lägre om Vi styrker att skadan är högre eller om Du styrker att skadan är lägre eller att ingen skada har uppkommit. Denna skyldighet gäller inte för en Konsument som väljer att utöva sin lagstadgade ångerrätt i enlighet med avsnitt XIV.

 6. Under leveranstiden förbehåller Vi Oss rätten att göra ändringar i Fordonets design eller form, att avvika från Fordonets färgnyans och att göra ändringar i leveransens omfattning, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna är skäliga för Dig, men med hänsyn även till smarts intressen.

X. Garanti och Ansvar
 1. För det fall en produkt som har köpts från Oss är behäftad med fel har Du rätt till lagstadgade garantirättigheter gentemot oss, med följande begränsningar.

 2. Krav som avser väsentliga fel ska förfalla enligt lag.

  Utan hinder av det föregående ska en preskriptionstid på ett (1) år gälla om Du är en offentligrättslig juridisk person, en specialfond under offentlig rätt eller en Företagskund. Den kortare preskriptionstiden ska dock inte gälla för skada som orsakats av ett grovt vårdslöst eller avsiktligt avtalsbrott av Oss, Våra juridiska ombud eller företrädare, eller i händelse av skada på liv, lem eller hälsa.

 3. Om Du är Företagskund är Vårt ansvar för vårdslöshet begränsat till överträdelser av väsentliga skyldigheter

  a. som är väsentliga för att möjliggöra ett normalt genomförande av Köpeavtalet,

  b. vars överträdelse skulle äventyra att syftet med Köpeavtalet uppnås och

  c. som Du kan åberopa under vanliga omständigheter.

  Vid brott mot en sådan väsentlig skyldighet är Vi endast ansvariga för förutsebar typisk kontraktsskada. Detta gäller även åsidosättanden av skyldigheter som begås av Våra juridiska ombud eller företrädare. Våra juridiska ombuds, företrädares och anställdas personliga ansvar för skador som orsakats av dem genom vårdslöshet undantas.

 4. Ovannämnda undantag från ansvar gäller inte i händelse av

  a. en garanti som ges av smart eller om smart tagit en upphandlingsrisk;

  b. skada på liv, kropp och hälsa;

  c. varje ansvar som beror på att fel avsiktligt har dolts; eller

  d. vid ansvar enligt produktansvarslagen (1992:18).

XI. Underrättelse om fel
 1. Du ska underrätta Oss om alla upptäckta fel så snart som möjligt efter att felet har upptäckts.

 2. Om Du är en Företagskund ska alla garantirättigheter endast föreligga om Du vederbörligen har uppfyllt alla inspektions- och underrättelseskyldigheter enligt 31 §, 32 § 1 st. och 33 § köplagen (1990:931).

XII. Avhjälpande av fel på Fordon
 1. Om ett fel på ett Fordon ska avhjälpas gäller följande:

  a. Du kan kräva avhjälpande av väsentliga fel av Oss eller av Din smart Agent; i det senare fallet ska Du informera Oss om detta utan dröjsmål om det första försöket att avhjälpa det väsentliga felet misslyckades. För det fall att krav framställs muntligen ska Du få en skriftlig bekräftelse på mottagandet av kravet.

  b. Om det köpta Fordonet blir oanvändbart på grund av ett väsentligt fel, ska Du kontakta närmaste reparationsföretag utifrån platsen där det oanvändbara Fordonet befinner sig, som Vi har godkänt för service av det köpta Fordonet.

  c. Om delar av Fordonet byts ut ska dessa delar övergå till smart.

  d. Du kan åberopa väsentliga fel baserat på Köpeavtalet för de delar som installerats för att avhjälpa det väsentliga felet fram till utgången av preskriptionstiden för det köpta Fordonet.

  Krav på avhjälpande av fel påverkas inte av ägarbyte av det köpta Fordonet.

 2. Om Du är en Företagskund har Vi rätt att avhjälpa felet på Fordonet eller till omleverans. I sådant fall har Du rätt att häva köpet om ett fel kvarstår efter tre försök att åtgärda felet. Om köpet hävs förbehåller Vi Oss rätten att göra avdrag på köpeskillingen för den förmån som Du har erhållit av Fordonet med 0,67% av köpeskillingen per körd 1 000 (tusen) kilometer sedan leverans. Vi är dock aldrig skyldiga att betala mer för det returnerade Fordonet än vad som motsvarar Fordonets marknadsvärde om det hade varit fritt från fel.

XIII. Garanti, Slitage
 1. Utöver Dina lagstadgade garantirättigheter omfattas Våra Fordon av en nybilsgaranti som ställs ut av smart. Garantivillkoren kommer att delas ut till Dig senast tillsammans med Fordonet.

 2. Våra Fordon omfattas också av ett Integrerat Servicepaket (ISP), som täcker en garantiförlängning och Vägassistans (RSA). Villkoren för det Integrerade Servicepaketet (ISP) kommer att delas ut till Dig senast tillsammans med Fordonet.

XIV. Information om Ångerrätt för Konsumenter

Om Du är Konsument och Du ingick Köpeavtalet via smart Store och därmed på distans utanför en affärslokal och utan vägledning av en smart Agent, har Du en lagstadgad ångerrätt. Om Du väljer att leasa Fordonet regleras eventuell ångerrätt i avtalet med Leasingpartnern.

Följande syftar till att informera Dig om Din ångerrätt:

 1. Ångerrätt

  Du har rätt att frånträda Köpeavtalet inom fjorton (14) dagar utan att ange något skäl.

  Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då Du, eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som Du anger, tar Produkten i fysisk besittning.

  Vill Du utöva ångerrätten ska Du informera Oss (smart Sweden AB, Skrivaregatan, 215 37 Malmö, Sverige, telefon +46 85 512 2321, hej@support.smart.com om Ditt beslut att frånträda detta Köpeavtal genom ett klart och tydligt meddelande (t.ex. ett brev skickat med post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, men det är inget krav.

  För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder in ett meddelande om att Du avser att utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 2. Verkan av utövad ångerrätt

  Om Du frånträder Köpeavtalet kommer Vi att betala tillbaka alla betalningar Vi har mottagit från Dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans Vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från och med den dag då Vi underrättades om Ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Du själv har använt för den ursprungliga transaktionen, om Du inte uttryckligen kommit överens med Oss om något annat; under alla omständigheter kommer återbetalningen inte innebära några kostnader för Dig. Vi får hålla inne återbetalningen tills Vi har fått tillbaka varan från Dig eller tills Du presenterat bevis på att Du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

  Du ska återsända Produkten eller överlämna den till Oss eller till en auktoriserad smart Agent i Vårt ställe på överlämningsplatsen, vars adress anges i Köpeavtalet, eller annan plats som avtalats mellan Parterna, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat Oss om Ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

  Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av Produkten. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka EUR 500 (fem hundra, prisgränserna för transporttjänster anges i euro och omräknas till nationell valuta enligt gällande växelkurs) inom Sverige. I stället för att returnera Fordonet och/eller Tilläggsprodukten till Oss har Du också rätt att returnera Produkten till den smart Agent som lämnade ut Produkten till Dig (till undvikande av tvivel: Detta ska fungera som ytterligare ett möjligt sätt att returnera).

  Du har endast ansvar för ett minskat värde av Produkten om det är ett resultat av hantering av den utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion.Mall för ångerblankett


(Om Du önskar frånträda Köpeavtalet, fyll i och skicka in detta formulär.)

 • Till: smart Sweden AB, Skrivaregatan 21, 215 37 Malmö, Sverige
 • Jag/Vi () meddelar härmed att Jag/Vi () frånträder Mitt/Vårt () köpeavtal avseende följande varor ()/ tjänster (*),
 • Beställdes den ()/mottogs den (),
 • Konsumentens/konsumenternas namn,
 • Konsumentens/konsumenternas adress,
 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett skickas in i pappersform),

  Datum

  ______________________

  (*) Stryk det som inte är tillämpligt

XV. Äganderättsförbehåll
 1. Fordonet och/eller Tilläggsprodukten ska förbli Vår egendom tills de anspråk som Vi har rätt till på grund av Köpeavtalet har reglerats.

 2. Om Du är Företagskund ska äganderättsförbehållet även gälla för Våra krav mot Dig som härrör från den pågående affärsrelationen fram till regleringen av de fordringar som förfaller i samband med köpet.

 3. Vi är, på Din begäran, skyldiga att avstå från äganderättsförbehållet om Du ostridigt har reglerat alla anspråk som har samband med det köpta Fordonet och adekvat säkerhet ställts för de återstående anspråk som härrör från den pågående affärsrelationen.

 4. Om Du inte betalar den förfallna köpeskillingen och kostnader för kringtjänster, eller inte betalar i enlighet med Köpeavtalet, kan Vi frånträda Köpeavtalet och/eller, i händelse av vårdslöst åsidosättande av skyldigheter av Dig, kräva skadestånd i stället för prestation om Vi utan framgång har gett Dig en rimlig tidsfrist för utförande, såvida fastställande av en sådan tidsfrist inte krävs enligt lag. Om Vi har rätt att kräva skadestånd i stället för prestation och om Vi återtar det köpta Fordonet, ska Vi ersätta det ordinarie försäljningsvärdet av Fordonsköpet vid tidpunkten för återtagandet.

  På Din begäran, som endast kan framställas omedelbart efter återtagande av det köpta Fordonet, kan en offentligt utsedd och edsvuren expert som Du väljer, t.ex. Sveriges Handelskamrar, bestämma det normala försäljningsvärdet. Du ska stå för de nödvändiga kostnaderna för att återta och sälja det köpta Fordonet. Kostnaderna för försäljningen ska uppgå till 5 % av det vanliga försäljningsvärdet, om inte annat visas. De ska sättas högre eller lägre om Vi bevisar att kostnaderna varit högre eller om Du bevisar att kostnaderna har varit lägre eller att några kostnader inte har uppkommit.

 5. Så länge som äganderättsförbehållet är giltigt får Du varken förfoga över Fordonet och/eller Tilläggsprodukten eller ge tredje part en avtalad nyttjanderätt.

XVI. Jurisdiktion och Tillämplig lag, Överlåtelse av Rättigheter, Tvistlösning
 1. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga delar i dessa Allmänna Villkor.

  Om Du är Företagskund åtar sig Parterna dessutom att ersätta eventuella ogiltiga eller overkställbara avsnitt med ett avsnitt som, så nära som möjligt, överensstämmer med det ogiltiga eller overkställbara styckets kommersiella syfte.

 2. Dina rättigheter och skyldigheter enligt Köpeavtalet kan inte överlåtas om inte smart ger sitt skriftliga godkännande. Detta gäller inte ett krav på pengar mot smart. För andra anspråk mot smart krävs inte ett på förhand lämnat samtycke från smart om smart inte har något skyddsvärt intresse av att hindra en överlåtelse eller om ett berättigade intressen hos Dig av överlåtelse av rättigheten väger tyngre än smarts skyddsvärda intresse av att hindra överlåtelsen.

 3. Beställningen, Köpeavtalet och alla rättsliga tvister som uppstår från beställningen, Köpeavtalet och fullgörandet av Köpeavtalet ska regleras av svensk lag med undantag för lagen om internationella köp (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG]) och lagvalsbestämmelserna. Till förmån för en Konsument ska dock mer förmånliga tvingande regler som gäller enligt den lag som är tillämplig på dennes vanliga vistelseort ha företräde framför svensk lag.

 4. Om Du är en Företagskund, ska behörigt forum för alla tvister som uppstår från eller i samband med avtalsförhållandena mellan Dig och smart vara Stockholms tingsrätt, Sverige. Samma forum ska vara behörigt om Du inte har en laga domstol i Sverige, flyttar Din hemvist eller stadigvarande vistelseort ut ur Sverige efter att Köpeavtalet ingåtts eller om Din hemvist eller stadigvarande vistelseort inte är känd vid tidpunkt för talans väckande.

 5. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadress är hej@support.smart.com Vi är inte skyldiga att delta i, och deltar inte i, tvistlösningsförfaranden enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Last revised: 2024-04-01 Version: 4.0

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användning av webbplatsen och underlätta vårt marknadsföringsarbete. Juridisk information om integritetspolicy Integritetspolicy Rättsliga anmärkningar